Kvalitet

RZ ABAK är certifierade enligt: ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 och ISO 3834-2:2005.


Certifieringar


Kvalitetspolicy

RZ Abak erbjuder en bred, hög och unik kompetens vilket gör att vi skapar genuint hantverk i form av avancerade rörkonstruktioner till våra kunder.

Kvalitet är ett mått på hur våra prestationer uppfattas av våra kunder, medarbetare, intressenter och ägare. Att proaktivt säkerställa framgång hos dessa gör oss till en eftertraktad, framgångsrik och hållbar samarbetspartner avseende utveckling och tillverkning av avancerade rörkonstruktioner.

Följande principer präglar vårt arbetssätt;

- Vi arbetar proaktivt för att förstå och tillse att vi har ett utbud av tjänster som säkerställer att vi är en självklar partner till våra kunder och deras långsiktiga strategier.
- Vi arbetar enligt konceptet ”rätt från mig” i alla led, såväl internt som externt.
- Vi har en kultur där vi lär oss av varandra och förstår att förbättringar är en naturlig del av vardagen.

Det är vi, alla tillsammans på RZ ABAK, som ansvarar för att produkterna som lämnar oss håller den höga genuina kvalitet som vi ständigt vill uppnå.


VD Pehr Wikström 2022-10-26

RZ Abaks viktigaste tillgång är alla medarbetares delaktighet och engagemang.

Miljöpolicy

RZ Abak tillverkar avancerade rörkonstruktioner. Vårt miljöarbete innebär att vi systematiskt och målmedvetet arbetar med att reducera vår miljöpåverkan. Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan i alla led utifrån ett livscykelperspektiv. Vi följer lagar och krav som ställs och vi drivs ständigt av att sätta våra mål högre än kraven. Vi ska minska vårt CO2 -avtryck genom att planera våra transporter miljöeffektivt. Vi eftersträvar en minskad energianvändning. Följande principer präglar vårt arbetssätt; - Vi arbetar med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan och vi arbetar proaktivt för att utvecklas hållbart framåt. I vårt arbete arbetar vi aktivt för att förebygga skador på människor och vår miljö. - Vi ska utveckla medarbetares engagemang och medvetenhet i miljöfrågor. - Vi hanterar och nyttjar material på ett miljöriktigt sätt. Att arbeta hållbart och miljömedvetet är en naturlig del av vår vardag. Detta är ett ständigt pågående arbete. Det är vi, alla tillsammans på RZ ABAK, som hjälps åt och tar vårt ansvar. Tillsammans är vi med och skapar en bättre värld för alla.

Trollhättan 2022-11-30
Pehr Wikström
VD RZ Abak AB

Uppförandekod

För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och enligt de lagar och regler som styr koncernens aktiviteter. Affärsframgångar beror på ett förtroende som långsiktigt byggts upp och måste upprätthållas hos kunder, medarbetare, myndigheter och allmänheten.


RZ Gruppens uppförandekod RZ Gruppens uppförandekod

RZ Abak är en del av RZ Gruppen
© RZ ABAK 2018